ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Στην Ευρώπη, όπου οι γυναίκες έχουν όλα τα δικαιώματα και τα προνόμια, βρίσκουμε ακόμη τομείς όπου δεν ισχύει η ισότητα. Οι στατιστικές δείχνουν ότι η διαχείριση σε διάφορα τμήματα μιας εταιρίας, για παράδειγμα, δεν γίνεται συνήθως από γυναίκες. Φαίνεται ότι οι δημιουργικές, καινοτόμες και ηγετικές ικανότητες των γυναικών δεν θεωρούνται ότι βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με αυτές των ανδρών.

Το πρόγραμμα 100 MIRRORS έχει ως στόχο τη βελτίωση της κατάστασης, με την ανάπτυξη μιας γραμμής επικοινωνίας, την ιστοσελίδα του, στην οποία οι γυναίκες επιχειρηματίες στις συμμετέχουσες χώρες θα παρουσιάσουν τις εμπειρίες, τις δεξιότητες, τις ικανότητες, τους περιορισμούς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, αλλά και το πως κατάφεραν να βελτιώσουν την ζωή τους με το να ηγηθούν σε διάφορους τομείς, προσπαθώντας να μοιραστούν με άλλες το πνεύμα της επιχειρηματικότητας και της αυτενέργειας.

Η μέθοδος υποστήριξης μέσα από το mentoring και το coaching, προσθέτει συχνά ένα σχετικά υψηλό ποιοτικό επίπεδο εκπαίδευσης. Μέσω αυτού του προγράμματος οι χρήστες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σ' ένα εργαλείο καθοδήγησης : τις κάρτες καταγραφής. Ο στόχος είναι να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των άλλων γυναικών να εξελιχθεί σε επιχειρηματικό και να δραστηριοποιηθούν, είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν τα σχέδιά τους αλλά και να τους δώσουμε τα κατάλληλα εργαλεία και τις ενδείξεις μέσα από την ανάλυση των ορθών πρακτικών που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν ικανότητες και να ξεπερνούν τις δυσκολίες που συναντούν. Έτσι θα είναι σε θέση να αναλύσουν τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησαν άλλες γυναίκες, τι μεθόδους ακολούθησαν, πως ξεπέρασαν τον ανταγωνισμό και τις δυσκολίες και ποιές είναι οι απόψεις τους σχετικά με τις βασικές ικανότητες που πρέπει να αναπτυχθούν.

 

Οι στόχοι μας είναι :

 • Ο προσδιορισμός των δεικτών και των επιχειρήσεων, οργανισμών και ιδρυμάτων που θα χρησιμεύσουν στον εντοπισμό των γυναικών επιχειρηματιών σε διάφορα κοινωνικά περιβάλλοντα.
 • Η επιλογή 100 γυναικών-επιχειρηματιών από διάφορες ευρωπαικές χώρες οι οποίες χρησιμεύουν ως πρότυπα για άλλες που επιθυμούν να ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση ή στην ενίσχυση των δημιουργικών και επιχειρηματικών τους ικανοτήτων.
 • Να αρχίσει μια ανάλυση για το πως οι γυναίκες έγιναν επιχειρηματίες, τις μεθόδους που ακολούθησαν, τις δυσκολίες που συνάντησαν και τις επιδόσεις τους στις βασικές ικανότητες.

 

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 7 οργανισμοί από την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Βρετανία(Σκωτία) και την Πολωνία, με διαφορετική εξειδίκευση ( Πανεπιστήμια, Τοπικές Επιχειρηματικές Ενώσεις, Οργανισμοί γυναικείας απασχόλησης, ομοσπονδίες και ενώσεις γυναικών επιχειρηματιών, οργανισμοί κατάρτισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού) και επιπλέον 36 φορείς που λειτουργούν ως εργαζόμενοι φορείς (silent partners). Η κάθε χώρα εκπροσωπείται από διάφορους τομείς γνώσης που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του προγράμματος όπως Πανεπιστήμιο, εκπρόσωποι από άλλους τομείς άτυπης εκπαίδευσης και ανάπτυξης επιχειρήσεων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το μεταναστευτικό ζήτημα και η κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών αποτελούν προτεραιότητα για το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο ορίζει την κοινωνική συνοχή ως ''τη δυνατότηα μιας κοινωνίας να εξασφαλίζει την ευζωία των μελών της, να ελαχιστοποιεί τις παρεκκλίσεις και να αποφεύγει την πόλωση''. Η επίδραση της μετανάστευσης στην κοινωνική συνοχή πρόκειται να αποτελέσει μείζων ζήτημα στο μέλλον για την Ευρώπη και μια από τις προτεραιότητες της Ευρωπαικής Ένωσης.

Παρόλα αυτά, τα ποσοστά ανεργίας των μεταναστών είναι κατά προσέγγιση στο 21% έναντι του 10% των υπήκοων των Κρατών Μελών. Μια τέτοια κατάσταση εμπίπτει στο συγκεκριμένο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης και την άνοδο του λαικισμού και της ξενοφοβίας σε έναν αυξανόμενο αριθμό χωρών της Ε.Ε. τα φαινόμενα αυτά στοχεύουν κατά του πληθυσμού των μεταναστών. Με τον τρόπο αυτό πολλοί είναι εκείνοι που αποκλείονται από την απασχόληση, την στέγαση, την υγεία και την εκπαίδευση. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν να αντιμετωπίσουν πολυάριθμα εμπόδια που τους αποτρέπουν από την ένταξη τους στις κοινωνίες υποδοχής. Το πρόγραμμα φέρνει σε συνεργασία 6 εταίρους από 4 χώρες οι οποίες συνορεύουν με την Μεσόγειο (Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία) και με διαφορετικές προσεγγίσεις και εμπειρίες στην μετανάστευση, όλες με προσανατολισμό στην εκπαίδευση και στην ένταξη των εκτός Ε.Ε. μεταναστών, κυρίως όσων προέρχονται από τις χώρες της Βορείου Αφρικής.

 

ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ

Το DIME στοχεύει στη βελτίωση της προσφοράς της εκπαίδευσης και κατάρτισης των μεταναστών, προκειμένου να προαχθεί η ενσωμάτωσή τους και η κοινωνική συνοχή. Οι εμπνευστές του προγράμματος προτείνουν :

 • Την ανάπτυξη ενός πλαισίου τυπικών και μη τυπικών προσόντων τα οποία είναι απαραίτητα για την ενσωμάτωση των μεταναστευτικών πληθυσμών.
 • Την εκπόνηση και την εφαρμογή νέων διαδραστικών εκπαιδευτικών ενοτήτων, παιδαγωγικών μεθόδων και εργαλείων κατάρτισης με βάση τις διαδικασίες μάθησης, της εγκαρσιότητας και μια σειρά από διαδικασίες που θα διευκολύνουν την κοινωνικο-πολιτισμική και οικονομική ολοκλήρωση.

ΣΤΟΧΟΙ

Αυτά τα δύο κύρια ζητήματα έχουν διαφορετικούς στόχους και βήματα :

 • Να αναλυθούν, να συγκριθούν, να αξιολογηθούν διαφορετικές μεθοδολογίες εκπαίδευσης στις χώρες εταίρους, προκειμένου να εντοπιστούν οι επιπλέον αποτελεσματικές εξ' αυτών.
 • Να ληφθούν υπόψη τα πολιτισμικά, γλωσσικά, κοινωνικά και επαγγελματικά εμπόδια στην παρεχόμενη εκπαίδευση.
 • Να εκπονηθούν περιεχόμενα, μεθόδοι και εκπαιδευτικά εργαλεία τα οποία διευκολύνουν την επιτυχή ενσωμάτωση.
 • Να επαληθευτεί η σημασία όλων των παραπάνωστο κοινό στόχο, ως μέρος μιας πειραματικής διαδικασίας.
 • Να εξασφαλιστεί η μεταφορά και η διάδοσή τους στον Ευρωπαικό χώρο και όλα τα παραπάνω να προωθηθούν στις χώρες προέλευσης.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Οι κύριες δραστηριότητες του DIME πρόκειται να λάβουν χώρα τον Σεπτέμβριου του 2015 έως και τον Αύγουστο του 2018. Θα περιλαμβάνουν :

 • Μια ανάλυση των πολιτικών υποδοχής και ένταξης των μεταναστών.
 • Μια ανάλυση των υφιστάμενων εκπαιδευτικών πρακτικών και την αναγνώριση των καλών πρακτικών.
 • Την επισημοποίηση του πλαισίου τυπικών και μη τυπικών ικανοτήτων.
 • Τη δημιουργία εκπαιδευτικών ενοτήτων.
 • Έλεγχος των ενοτήτων αυτών με τους μετανάστες.
 • Την ανατροφοδότηση πειραματισμού και επισημοποίηση των ενοτήτων κατάρτισης.
 • Η διάδοση των αποτελεσμάτων μέσω ειδικού δικτυακού τόπου.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΣ

Το DIME απευθύνεται σε :

 • Μετανάστες : νέους και ενήλικες (+18 ετών), εκτός Ε.Ε. (μη Ευρωπαίους), νομίμως διαμένοντες στην επικράτεια ασχέτως της κατάστασης τους (πρόσφυγας-οικονομικός μετανάστης) λιγότερο από δύο χρόνια.
 • Στους οργανισμούς υποδοχής και εκπαίδευσης που είναι υπεύθυνοι για τα άτομα αυτά.
 • Σε εξωτερικούς οργανισμούς και τους εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών της εταιρίας.
 • Για κάθε ενδιαφερόμενο.