Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Κοινωνικων Λειτουργών


150  €
  19/01/2017
  24 ώρες  
  5
 
Final Registration date  18/01/2017 22:00
  Κοινωνικές Επιστήμες

Για το ακαδημαικό έτος 2017 και έπειτα από την επιτυχημένη πορεία του επιμορφωτικού προγράμματος των Κοινωνικών Λειτουργών των 2 τελευταίων ετών, απευθυνόμαστε σε τελειόφοιτους & επαγγελματίες Κοινωνικούς Λειτουργούς εργαζόμενους ή άνεργους οι οποίοι δεν έχουν την δυνατότητα της δια ζώσης εκπαίδευσης ή διαμένουν σε πόλεις εκτός των Αθηνών. Υλοποιούμε ένα πρότυπο πρόγραμμα εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης προκειμένου να καλύψουμε τα αυξανόμενα αιτήματα των επαγγελματιών των παραπάνω κατηγοριών.

Το πρόγραμμα εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης απευθύνεται :

 • Σε νέους επαγγελματίες Κοινωνικούς Λειτουργούς καθώς και σε φοιτητές Κοινωνικής Εργασίας που πραγματοποιούν την εργαστηριακή ή την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα οι οποίοι επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στο πεδίο ή επιθυμούν υποστηρικτική εποπτεία ως αποτέλεσμα της δυναμικής της ομάδας.
 • Τα σεμινάρια είναι ανοιχτά και σε άλλους κοινωνικούς επιστήμονες που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν περαιτέρω τις γνώσεις τους ή τυγχάνει να απασχολούνται εθελοντικά ή είναι εργαζόμενοι σε Φορείς που δραστηριοποιούνται σε ζητήματα ευρύτερης Κοινωνικής Πολιτικής στην Κοινότητα (Σύλλογοι, ΜΚΟ, εθελοντικές οργανώσεις, κ.ά.), στην εκπαίδευση (Α' βαθμια, Β' βάθμια εκπαίδευση) ή την ψυχική υγεία (Ξενώνες, οικοτροφεία, άλλες δομές περίθαλψης).

Σκοπός των μαθημάτων είναι η ενεργητική, διαρκής ενθάρρυνση και συμβουλευτική υποστήριξη των επαγγελματιών στο χώρο εργασίας ή πρακτικής άσκησης. Στόχος μας είναι η βελτίωση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, η απόκτηση νέων γνώσεων, η αποτελεσματικότερη συνεργασία με τους συναδέλφους στο χώρο εργασίας και η απόκτηση δεξιοτήτων μέσω συνεργασίας με επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων στα πλαίσια δημιουργίας διεπιστημονικών ομάδων.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα :

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να :

 • Συμμετέχουν αποτελεσματικά σε προγράμματα εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης
 • Αντιλαμβάνονται την σχέση τους με το πλαίσιο πρακτικής ή τον χώρο εργασίας
 • Εμπλέκονται ενεργητικά στις δράσεις, τα προγράμματα και τα δίκτυα των Φορέων εργασίας
 • Αναπτύξουν νέες στάσεις σε ότι αφορά το επιστημονικό προφίλ και την δεοντολογία (αξίες, όρια, λειτουργία, συμπεριφορά0
 • Αναπτύξουν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας (σύνταξη κοινωνικού ιστορικού, συλλογή στοιχείων, λήψη συνέντευξης, κ.ά.)
 • Συνεργάζονται σε ομάδες και να εκπονούν εργασίες
 • Μπορούν να παρουσιάσουν με επάρκεια μια εργασία με ηλεκτρονικά μέσα
 • Χειριστούν αποτελεσματικά πόρους και πηγές στο διαδίκτυο

Παρέχεται ομαδική εποπτεία σε κάθε συνάντηση, υποστήριξη και ανατροφοδότηση από την ομάδα.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σε 2 μηνιαίες συναντήσεις και θα είναι διάρκειας 3 ωρών .

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 30 διδακτικές ώρες και ορίζεται αντίστοιχα σε 24 ώρες διαδικτυακού μαθήματος και 6 ώρες θεωρητικής μελέτης, εκπόνησης εργασιών, κλπ.

Το κόστος συμμετοχής για το 4 μηνο πρόγραμμα επιμόρφωσης ανέρχεται στα 150 ευρώ.

(Για περισσότερες πληροφορίες και διευκολύνσεις στην καταβολή του ποσού επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

 • 19/01/2017 17:00

  Ενότητα 1

  Διάρκεια: 3 Ώρες

  Έναρξη ομάδας/εναρκτήρια συνάντηση

  • Συμβόλαιο με την ομάδα
  • Παρουσίαση σεμιναρίου και χρήση πλατφόρμας εκπαίδευσης
  • Οι ρόλοι του κοινωνικού λειτουργού και η εμπειρική μάθηση στα πλαίσια εργασίας
  • Οτρόπος να μαθαίνουμε <<πως να μαθαίνουμε>> και η αξιοποίησή του στα πλαίσια εργασίας
  • Μεθοδολογία μάθησης-τεχνικές
  • Η διαλογική διδασκαλία
  • Μάθηση μέσα από τη δράση
  • Μέθοδος Project

 • 26/01/2017 17:00

  Ενότητα 2

  Διάρκεια: 3 Ώρες
  • Οι βιωματικές ασκήσεις
  • Η χρησιμότητα των βιωματικών ασκήσεων
  • Βιωματικές ασκήσεις και παρουσίαση αξιοποίησης τους σε διάφορες περιπτώσεις στα πλαίσια εργασίας
  • Παραδείγματα-τεχνικές
  • Διαμορφωτική αξιολόγηση : αυτοαξιολόγηση, αξιολόγηση από συναδέλφους & ημερολόγια
  • Νοητικός χάρτης
  • Συνεργατική μάθηση

 • 16/02/2017 17:00

  Ενότητα 3

  Διάρκεια: 3 Ώρες
  • Η Ομάδα
  • Στάδια εξέλιξης της Ομάδας
  • Ανάπτυξη δυναμικής της Ομαδας
  • Θεωρίες δυναμικής της Ομάδας

 • 23/02/2017 17:00

  Ενότητα 4

  Διάρκεια: 3 Ώρες
  • Ο ρόλος του Κοινωνικού Επιστήμονα σε διεπιστημονικές ομάδες εργασίας
  • Η ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων στο  χώρο εργασίας-δεοντολογία και καλές πρακτικές
  • Έντυπα, διαδικασίες υποδοχής, λήψη Ιστορικού, συγκρότηση Ατομικού Φακέλου εξυπηρετούμενου/ασθενούς, διεπιστημονική συνεργασία, παραπομπή, αξιολόγηση

 • 16/03/2017 17:00

  Ενότητα 5

  Διάρκεια: 3 Ώρες
  • Η οικογένεια
  • Η οικογένεια απέναντι στην κρίση/νέες προκλήσεις και παρέμβαση σε περιπτώσεις ενδο-οικογενειακής βίας
  • Το πρόγραμμα <<συμβουλευτική γονέων>>
  • Η μεθοδολογία των σχολών γονέων
  • Ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού/συντονιστή στις ομάδες γονέων
  • Βιωματικές ασκήσεις/προσομοίωση ομάδας γονέων

 • 23/03/2017 17:00

  Ενότητα 6

  Διάρκεια: 3 Ώρες
  • Διαζύγιο των γονέων και η ρήξη στην οικογένεια
  • Διαχείριση της κρίσης από τον ειδικό/η περίπτωση της εισαγγελικής παραγγελίας προς διερεύνηση συνθηκών διαβίωσης ανήλικων παιδιών
  • Ανάπτυξη μεθοδολογίας έρευνας συνθηκών διαβίωσης
  • Σύνταξη έκθεσης κοινωνικού λειτουργού/καλές πρακτικές/δεοντολογία επαγγέλματος

 • 20/04/2017 17:00

  Ενότητα 7

  Διάρκεια: 3 Ώρες
  • Αντικείμενο και σκοπός και στόχοι της Συμβουλευτικής στην Κοινωνική Εργασία με Άτομα και Ομάδες
  • Ο ρόλος του συμβούλου-Κοινωνικού Λειτουργού στα πλαίσια εργασίας, σε προγράμματα στην κοινότητα και στις δομές ψυχικής υγείας
  • Απαραίτητες δεξιότητες κατά τη συμβουλευτική διαδικασία
  • Συμβουλευτική σχέση/Δεοντολογία επαγγέλματος

 • 27/04/2017 17:00

  Ενότητα 8

  Διάρκεια: 3 Ώρες
  • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη/ενθάρρυνση/δυναμική ενίσχυση
  • Εκμάθηση δεξιοτήτων ζωής/πόροι ενίσχυσης/διεπιστημονική συνεργασία
  • Μεθοδολογία ομαλής μετάβασης της περίπτωσης
  • Καλές πρακτικές παραπομπής της περίπτωσης/Δεοντολογία επαγγέλματος
  • Αξιολόγηση προγράμματος