Σύμφωνα με την UNESCO

Η διά βίου εκπαίδευση βασίζεται στους εξής τέσσερεις πυλώνες που συνιστούν διαφορετικά είδη μάθησης :

  1. Μαθαίνω πώς να αποκτώ την γνώση, συνδυάζοντας ικανοποιητικά μια πλατιά γενική παιδία με τη δυνατότητα εκβάθυνσης σε ορισμένα θέματα. Αυτό σημαίνει ότι μαθαίνω πώς να μαθαίνω για να μπορώ να επωφεληθώ από τις ευκαιρίες που η εκπαίδευση προσφέρει σ' όλη τη διάρκεια της ζωής.
  2. Μαθαίνω να ενεργώ με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκτώ όχι μόνο επαγγελματική κατάρτιση αλλά και γενικότερα τη δυνατότητα να αντιμετωπίζω διάφορες καταστάσεις και να εργάζομαι αρμονικά σε ομάδες. Μαθαίνω ακόμη να δρω μέσα στο πλαίσιο διαφόρων κοινωνικών καταστάσεων και συνθηκών εργασίας.
  3. Μαθαίνω να συμβιώνω κατανοώντας τους άλλους και έχοντας επίγνωση των κοινωνικών αλληλεξαρτήσεων-συμβάλλοντας στην πραγματοποίηση κοινών δράσεων και στη διευθέτηση των συγκρούσεων-, με σεβασμό απέναντι στις αξίες του πλουραλισμού, της αμοιβαίας κατανόησης και της ειρήνης.
  4. Μαθαίνω να ζω με τέτοιο τρόπο, ώστε να αναπτύσσω την προσωπικότηταμου και να μπορώ να ενεργώ με μεγαλύτερη αυτονομία και περισσότερη κρίση και προσωπική υπευθυνότητα. Για τον λόγο αυτό, η εκπαίδευση δεν μπορεί να παραμελεί την ανάπτυξη των ατομικών δυνατοτήτων, τη μνήμη, τηλογική κρίση, την αίσθηση του ωραίου, τις φυσικές ικανότητες του ατόμου και τη δεξιότητα της επικοινωνίας. 

(UNESCO, 1999, σ.141-142)

 

Κατηγορίες