Σύμφωνα με το Ψήφισμα του Συμβουλίου

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι μέσα απαραίτητα για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, της ενεργού άσκησης της ιδιότητας του πολίτη, της προσωπικής και επαγγελματικής ολοκλήρωσης, καθώς και της προσαρμοστικότητας και της απασχολησιμότητας. Η δια βίου μάθηση διευκολύνει την ελεύθερη κινητικότητα των ευρωπαίων πολιτών και επιτρέπει την επίτευξη των στόχων και των φιλοδοξιών των χωρών της Ευρωπαικής Ένωσης (δηλαδή να καταστούν περισσότερο ευημερούσες, ανταγωνιστικές, ανεκτικές και δημοκρατικές). Θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα σε όλους να αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις προκειμένου να συμμετέχουν ως ενεργοί πολίτες στην κοινωνία της γνώσης και στην αγορά εργασίας.

(Ψήφισμα του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 για τη διά βίου μάθηση)  

Κατηγορίες